Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowań administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.). oraz Instrukcja kancelaryjna stanowiąca  załącznik do Decyzji Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku. - instrukcja kancelaryjna

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.


Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Zambriowie wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faxu (+48 86 474 19 15). Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Policji pod numer tel. (+48 86 474  19 11).

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
codziennie oprócz dni wolnych od pracy w godz. 7.30-15.30
 

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie lub I Zastępca Komendanta Powiatowego w Zambrowie


w każdy poniedziałek w godz. 15:00-17.00

 Kierownicy komórek organizacyjnych codziennie w godzinach urzędowania

 

W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie
tel. całodobowo +48 86 474  19 00 oraz
tel. alarmowy 997 lub 112

Metryczka

Data publikacji 29.10.2008
Data modyfikacji 19.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Kalinowski
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Predko Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Predko
do góry