Deklaracja dostepności cyfrowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa http://bip.zambrow.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- brak etykiet pól formularza,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.zambrow.kpp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 95,52%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Borowski: jaroslaw.borowski@zambrow.bk.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 718 52 45.

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie jest asp. Agnieszka Predko:agnieszka.predko@zambrow.bk.policja.gov.pl numer telefonu 47 718 51 00.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres email: kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, znajduje się
przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 4a. Po lewej stronie budynku znajduje się pochylnia z przystosowanym wejściem dla osób niepełnosprawnych, mających problem z poruszaniem się, która prowadzi do drzwi głównych. Drzwi wejściowe do budynku dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. W wejściu głównym po prawej stronie znajduje się lada recepcji oraz Stanowisko Kierowania, gdzie funkcjonariusze pełnią służbę odpowiedzialną między innymi za obsługę interesantów. Personel punktu przyjęć interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zaporą otwieraną na kartę, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci mogą być też obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajdują się po prawej stronie od wejścia w hallu głównym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku.

W przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji osób przebywających w budynku, pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami udziela policjant lub pracownik, który obsługuje danego interesanta.

W budynku nie ma windy.

Sanitariaty dla interesantów znajdują się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego oraz w holu po lewej stronie za Stanowiskiem Kierowania. Toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku. Pomieszczenia są wyposażone w przycisk przywoławczy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Breille’a - na ścianie budynku przy poręczy, po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego komendy.

W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Na ścianie budynku umieszczona jest ,,Tabliczka informacyjna z dzwonkiem przywoławczym dla osób z niepełnosprawnościami", z napisem w alfabecie Braille’a, która znajduje się przy poręczy, po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego komendy.

Usługa tłumacza języka migowego online, jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Połączenie z Policją tłumacza online (PJM/SJM), polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo poprzez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

 

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2020
Data modyfikacji : 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Predko
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Borowski
do góry