Ciężary publiczne

Wykonanie dochodów budżetu państwa - za okres 01.01.2008r. - 30.06.2008r.

 

 
Wykonanie dochodów budżetu państwa :
 
Za okres 01.01 - 30.06.2008r.
 

Komenda Wojewódzka Policji
1
Opłaty za licencje pracownika ochrony
26.850
2
Wpływy z różnych opłat ( np.za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )
9.395
3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
34.087
4
Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego )
11.197
5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
21.906
6
Pozostałe odsetki
5.120
7
Wpływy z różnych dochodów (np. zwrot pomocy mieszkaniowej, kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy )
123.502
 
razem
232.057

 
 
 
 

Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
1
Grzywny od osób fizycznych
50
2
Grzywny od osób prawnych i innych jednostek
2.000
3
Wpływy z różnych opłat ( np. opłaty za pobyt osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )
165.925
4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
73.459
5
Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego )
4.207
6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
1.264
7
Pozostałe odsetki
2.271
8
Wpływy z różnych dochodów (np. zwrot pomocy mieszkaniowej, kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy )
90.795
 
razem
339.971

Metryczka

Data publikacji 16.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry